Zmiany prawa łowieckiego od sierpnia 2017 roku


Zmiana okresów polowań na jelenie, daniele i dziki oraz wprowadzenie szakala złocistego na listę gatunków łownych

W dniu 1 sierpnia 2017 Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia. UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019 roku, co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Zmiany dotyczą:
1. jeleni szlachetnych
       - łanie      - od 1 września do 15 stycznia,
       - cielęta   - od 1 września do końca lutego,
2. danieli
       - byki      - od 1 września do końca lutego,
       - łanie     - od 1 września do 15 stycznia,
       - cielęta  - od 1 września do końca lutego,
3. dziki, wszystkie - cały rok,
4. szakali złocistych, od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok


Zmiany w planach łowieckich od 2018/2019

W dniu 3 sierpnia 2017 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

Celem nowelizacji powyższego rozporządzenia jest:
1) wyłączenie z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego,
2) określenie w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików - to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików
3) rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
4) rezygnacja z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.


Pozostałe zmiany w prawie łowieckim

Możliwość jednoczesnego wykonywania polowania zbiorowego i indywidualnego w jednym obwodzie

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie.Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach, gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni, innych rewirach, itp.

Dopuszczenie używania nokto i termowizji do polowań na dziki na terenach objętych ASF

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.


 

Odsłony: 2278